Extrase din statut

,,ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV PANIC SQUAD”

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE. DENUMIRE, SEDIU, DURATA DE FUNCTIONARE.

Art.1. Denumirea asociaţiei este: ,,ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV PANIC SQUAD”.

Art.2. Asociaţia se constituie in sensul Ordonantei Guvernului nr. 26 din 31 ianuarie 2000, intrata in vigoare la 1 mai 2000, modificată prin O.G. nr. 37/2003, pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori, ca persoană juridică română de drept privat.

Art.3. Asociaţia are caracter nelucrativ, nonprofit, apolitic, nonguvernamental, fara scop patrimonial, conform actului de vointa expres manifestat in actul constitutiv de către membrii fondatori. Asociatia are caracter social, cultural, umanitar si caritabil.

Asociatia are sigiliu si siglă  proprie, stampilă si cont in lei si valută, iar în raporturile cu tertii va fi reprezentată prin organele de conducere proprii.

Art.4. Sediul asociaţiei este in Cluj-Napoca, str. Tatra nr. 12 ap. 29, jud. Cluj.

CAPITOLUL II. SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE.

Art.6. Scopul fundamental al clubului este asigurarea climatului optim, organizatoric şi financiar pentru desfăşurarea de activităţi sportive după cum urmează:

– activităţi sportive de motociclism, automobilism, sporturi de iarnă, ciclism şi alte domenii strâns legate.

– organizarea de competiţii pe plan local, naţional şi internaţional în activităţile enumerate mai sus

– organizarea şi coordonarea de întâlniri specifice moto şi nu numai

– realizarea unei pagini web şi al unui forum de discuţii

– stabilirea şi dezvoltarea de relaţii de colaborare cu organizaţii interne şi internaţionale de profil (pers. fizice sau juridice)

– participarea şi colaborarea membrilor clubului la competiţii de profil, naţionale şi internaţionale;

– organizarea de activităţi ecologice, excursii şi şcoli de iniţiere în domeniile enumerate mai sus

– campanii sociale, umanitare şi strângeri de fonduri

– colaborarea cu structurile sportive similare din ţară şi străinătate în vederea promovării activităţilor de profil;

– înfiinţarea şi gestionarea de societăţi comerciale care să desfăşoare activităţi economice strâns legate de activitatea clubului.

– promovarea valorilor civice şi de mediu;

– facilitarea accesului asociaţiei la resurse private şi publice.

– dezvoltarea bazei materiale

Asociaţia poate oferi sprijin şi altor asociaţii sau fundaţii preocupate de aceleaşi ţeluri, cu condiţia ca acestea să aibă un caracter nonprofit, apolitic şi să desfăşoare activităţi care să nu contravină normelor legale.

CAPITOLUL V. MEMBRII ASOCIATIEI.

Art.18. Asociaţia este formată din totalitatea membrilor săi, membri ce pot avea calitatea de membri fondatori, membri asociaţi, membri onorifici sau membri simpatizanţi şi voluntari.

Drepturile tuturor membrilor Asociaţiei sunt:

– să participe la toate activităţile Asociaţiei;

– să-şi exprime opinia şi să contribuie cu propuneri şi acţiuni concrete la activităţile desfăşurate;

– să utilizeze mijloacele materiale de informare şi documentare ale asociaţiei;

Membrii Asociaţiei au obligaţiile:

– să respecte prevederile Statutului şi hotărârile conducerii Asociaţiei;

– să sprijine Asociaţia în realizarea scopului şi obiectivului de activitate şi să  acţioneze pentru creşterea prestigiului acesteia;

– să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul Asociaţiei;

– să nu întreprindă  acţiuni care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;

– să achite taxa de înscriere şi cotizaţiile anuale stabilite.

Art.19. Cu excepţia situaţiilor expres prevăzute în prezentul Statut, membrii fondatori şi membrii asociaţi, au drepturi şi obligaţii egale.

Membrii simpatizanţi  şi membrii onorifici au drepturile recunoscute membrilor Asociaţiei, numai dacă aceasta rezultă în mod expres din prevederile prezentului Statut. Drepturile şi obligaţiile membrilor Asociaţiei, ale membrilor lor onorifici şi simpatizanţi se exercită sau se execută de regulă în nume personal, cu excepţia, obligaţiei de plată a cotizaţiei;

Art.20. Poate dobândi calitatea de membru asociat orice persoană, indiferent de cetăţenia şi rezidenţa actuală;

Art.21. Calitatea de membru asociat se dobândeşte la cerere, însoţită de o declaraţie de acceptare a prevederilor statutului;

Decizia privind admiterea sau respingerea cererii, înaintată în vederea obţinerii calităţii de membru al Asociaţiei, se ia de către Consiliul Director, nu mai târziu de 30 zile de la data înregistrării cererii candidatului. Decizia se comunică celui interesat în scris, în maximum 20 (douăzeci) de zile de la adoptarea hotărârii. Calitatea de membru asociat sau simpatizant se dobândeşte după primirea comunicării de acceptare, cu începere de la data achitării taxei de înscriere şi a cotizaţiei.

Împotriva deciziei de respingere a candidaturii, se poate face apel în termen de maximum o lună de la primirea comunicării. Apelul se soluţionează în prima şedinţă a Adunării Generale. Hotărârea Adunării Generale este definitivă.

Art.22. Membrii Asociaţiei, invitaţi în această calitate să participe la manifestări, unde, prin poziţia adoptată, ar putea angaja Asociaţia au datoria de a se consulta cu Preşedintele sau cu mandataţii acestuia, Vicepreşedinţii şi Secretarul Executiv, asupra programelor Asociaţiei şi a poziţiei acesteia în probleme legate de participarea la acele manifestări. Aceeaşi obligaţie revine şi membrilor Asociaţiei care sunt invitaţi, cu titlu personal, la diverse manifestări, dar doresc să se exprime în numele Asociaţiei.

În ambele situaţii, Asociaţia răspunde moral şi juridic pentru faptele şi actele membrilor săi, numai în măsura în care ei au fost expres mandataţi pentru a se angaja în numele asociaţiei şi numai în vederea realizării scopurilor ei.

Art.23. Încălcarea din culpă  a prevederilor Statutului sau săvârşirea de fapte incompatibile cu obiectivele fundamentale ale Asociaţiei, ori de natură să atragă prejudicii morale sau materiale acesteia (cum ar fi, de exemplu, condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori alte situaţii de o gravitate comparabilă) atrag excluderea din asociaţie, conform procedurii statutare.

Art. 24. Calitatea de membru fondator sau de membru asociat se pierde prin deces; excludere; neplata, cu rea- credinţă de către membrii fondatori sau membrii asociaţi a cotizaţiei, mai mult decât durata unui an calendaristic;

Calitatea de membru fondator si de membru asociat încetează, după caz:

– la 7 (şapte) zile lucrătoare calculate de la data înregistrării la Asociaţie a cererii scrise de renunţare la calitatea de membru;

– din ziua decesului sau din ziua constatată ca fiind data decesului conform hotărârii definitive de declarare judecătoreasca a morţii;

Membrii fondatori si membrii asociaţi care se retrag sau care sunt excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului Asociaţiei; ei sunt obligaţi a achita cotizaţiile, pe tot timpul cât au fost asociaţi.

Art.25. Excluderea se dispune de către Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă. Adunarea Generală poate retracta o hotărâre de excludere, dacă  persoana sancţionată aduce dovezi, care înlatură temeiurile deciziei anterioare. In caz de retractare, Adunarea Generală va hotarî şi cu privire la eventuala recunoaştere a calităţii de membru pentru perioada dintre momentul excluderii şi cel al retractării deciziei de exludere.

Până la desfăşurarea Adunării Generale, Consiliul director poate decide, cu 2/3 din voturile membrilor săi, suspendarea unei persoane din calitatea de membru, dacă se constată săvârşirea de fapte care, conform cu Statutul Asociaţiei, atrag excluderea. Suspendarea încetează prin hotărârea Adunării generale, care este definitivă.

CAPITOLUL VIII. CLAUZE SPECIALE

Art.31. Prezenta asociaţie se va putea asocia cu alte asociaţii, în vederea constituirii de federaţie, pentru realizarea unui scop unitar şi apropiat de scopul social al fiecărei persoane juridice în parte în condiţiile prevăzute în art. 35-37 ale O.G. nr. 26/31.01.2000, modificată.

Prezentul Statut este valabil pe toată durata Asociaţiei, modificarea sau completarea sa urmând să se facă în formă scrisă.

Prevederile prezentului Statut se actualizează în raport cu dispoziţiile legale în vigoare.

MOTOREX
Dirt Bike Zone